זכויות החולה

הזכות לקבל טיפול רפואי נאות

 • זכותך לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב, תוך שמירה על כבודך ופרטיותך, ככל האפשר, וזאת ללא כל אפליה על רקע של דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטייה מינית וכיוצא באלה.
 • זכותך לקבל הסבר על מחלתך ועל הטיפול המוצע (כולל סיכויים וסיכונים ותופעות לוואי אפשריות). 
 • זכותך לקבל מידע על אפשרויות לטיפול חלופי, ולבחור בהסכמה מדעת. במקרים מסוימים המצוינים בחוק, ההסכמה צריכה להינתן גם בכתב.
 • זכותך שלא לקבל טיפול רפואי שסרבת לו (פרט למקרים חריגים, הקבועים בחוק).
  עם זאת, לידיעה, במצבי חירום, רשאי המטפל לתת טיפול רפואי, אף ללא הסכמת המטופל.
 • זכותך למנות מיופה כוח, שיהיה מוסמך להסכים במקומך לטיפול רפואי במקרה בו לא תוכל לקבל החלטה.
 • רצף טיפולי – במעבר בין מטפלים, או בין מוסדות רפואיים. זכותך לבקש שהמטפלים והמוסדות הרפואיים יפעלו בשיתוף פעולה, לשם הבטחת המשך טיפול רפואי נאות בך.
 • זכותך לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית שלך, לרבות קבלת העתק (בתשלום) ובכפוף לשיקול דעתו של המטפל. עם שחרורך מאשפוז זכותך לקבל סיכום של מהלך כל הטיפול או האשפוז, בכתב. לפרטים בעניין הרשומות הרפואיות, ניתן לפנות למנהל הרפואי של המחלקה בה אושפזת. 
 • זכותך ליזום קבלת חוות דעת רפואית נוספת ממטפל בתוך המרכז הרפואי, או מחוץ למרכז הרפואי, בנוגע למצבך ולטיפול המומלץ. מחובת הצוות הרפואי במרכז לסייע לך בכך.

שמירה על כבוד ופרטיות

 • זכותך לנוכחות אדם נוסף נוכח במהלך בדיקה גופנית, בכפוף לכללים המקובלים במרכז הרפואי.
 • זכותך לדעת שייעשה כל שניתן, על-פי דין, שהמידע הקשור במצבך הרפואי והטיפול בך ישמר בסודיות. בד בבד, זכותך שמידע רפואי אודותיך יימסר לאחר רק בהסכמתך המפורשת, או כאשר לפי הוראות החוק הדבר מותר או הינו חובה.

זהות הצוות המטפל

 • לדעת את שמם, מקצועותיהם ותפקידיהם של אנשי הצוות המטפלים.

מה מצפים ממך?

 • למסור לצוות המטפל מידע מלא ומדויק על המצב הבריאותי, כולל היסטוריה רפואית
 • ליידע את הצוות המטפל על כל שינוי שחל במצבך הרפואי.
 • לנהוג בהתאם לנהלי המרכז הרפואי, ובכללם: שעות ביקור, שמירה על ניקיון ושקט, שמירה על רכוש בית החולים והימנעות משימוש בטלפון סלולרי במקומות שהשימוש בו אסור. 
 • על פי חוק אין לעשן בתחום המרכז הרפואי, למעט באזורים המותרים לעישון.
 • לשמור על זכויותיהם, כבודם ורכושם של המאושפזים האחרים בבית החולים.
 • לדעת כי במרכז הרפואי מתקיימת הוראת סטודנטים במקצועות רפואיים ומקצועות הבריאות. אנו מקווים שתגלו סבלנות והבנה.
 • להשתחרר מהמרכז הרפואי לאחר שהרופאים קבעו שהטיפול הרפואי בך הסתיים.
 • לשמור על כבוד הצוות המטפל בך ולהיענות להנחיותיו.

פנייה לנציבת פניות הציבור:

זכותך לפנות לאחראי על פניות הציבור במרכז הרפואי בכל הערה, תלונה, שאלה או המלצה. זכותך לקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת תלונתך.
האחראית על פניות הציבור היא הגב’ אתי חזקיהו, טלפון: 02-5316879, מייל: etyh@herzoghospital.org קבלת קהל: ימי א-ה  בין השעות 09:00 עד 13:00.